Dinler Tarihi

                   Dinler Tarihi

    Dinler Tarihinin Tanımı

Dinler Tarihi ; dinleri yer ve zaman göstererek inceler.Bu incelemeleri yaparken ,zaman zaman karşılaştırmalara da yer verir.

Bazı bilginler ,dinleri tarihi seyir içinde ,oldukları anlatmayı uygun bulurken, bazıları da karşılaştırma yapmayı uygun bulurlar.Her iki görüşün savunucuları da Dinler Tarihinin tarifinde bu hususları göz önünde bulundururlar.Bundan dolayı Dinler Tarihinin tarifi,tarihi ve karşılaştırmalı incelemelere göre olmak üzere ,iki şekilde yapılır.

Tarihi incelemelere göre Dinler Tarihi: Tarih ve filoloji metotlarını kullanarak Bir dini doğuşundan günümüzdeki haline kadar geçirdiği değişiklikleri, tarihi akışa göre inceleyen bilimdir.

Karşılaştırmalı incelemelere göre Karşılaştırmalı Dinler Tarihi : Dinlerin diğer dinlerle olan münasebetlerini ,benzer ve farklı ve ortak hususlarını karşılaştırmalı olarak ele alıp inceleyen bilim dalıdır.

Bazı bilginler Dinler Tarihi ile Karşılaştırmalı Dinler Tarihini aynı anlamda kullanırlar.

Dinler Tarihinin Metodu

a-Dinler Tarihi ile Karşılaştırmalı Dinler Tarihinin dinleri incelemede kullandıkları metot Tarih İlminin kullandığı metottur.

b- Din Sosyolojisi ve Din Psikolojisinin metotların da kullanır.

Dinler Tarihi ve Karşılaştırmalı Dinler Tarihinin bir dini incelerken kullandıkları metotlar “karşılaştırma metodu” haricinde aynıdır.

Karşılaştırmalı Dinler Tarihinin metodu: Bütün dinleri karşılaştırma ile inceler.

Dinler Tarihinin metodu: Bütün dinleri tarihi seyir içinde inceler.Karşılaştırma yapmaz.

Dinler Tarihi ve Karşılaştırmalı Dinler Tarihinin asıl gayesi(amacı): Yeryüzündeki bütün dinlerin içinde bulunan  Allah’ın birliği (tevhit) ilkesini bulmak ve son dini olan İslam Dininde ki gelişmeyi insanlara açıkça göstermektir.

   Dinlerdeki Değişme ve Gelişme Hangi Konuda Olur

a- Peygamberler insanları hak dine çağıran elçilerdir.Kitaplar,peygamberlerden sonra,onların getirdikleri dini hükümlerin devamını sağlamıştır.Ancak belirli peygamberlere kitap verilmiştir.Bazı peygamberler ise kendilerinden önceki peygamberin dinine ve kitabına bağlı olarak peygamberlik görevini yapmışlardır.

b-İlahi kitaplardaki hükümler insanlar tarafından iyi korunmayıp değiştirildikçe, bir sonraki peygamber ve kitap bir önceki peygamberin getirdiği ve  daha sonra bozulan hükümleri düzeltmiş ,eksikliklerini tamamlamış ve yerine göre bu hükümleri yenilemiştir.

c- İnsanlar çoğalıp toplumlar geliştikçe ilahi dinlerin hükümleri de yeni duruma ayak uydurmuş ,gelişmiş ve değişmiştir.

d-Kitaplar önceleri suhuf (Suhuf:Az sahifeler,levhalar,sadece bir konuyu bütün yönleriyle anlatan küçük kitaplar .)halinde iken daha sonra çok sayfalı ve her türlü konuyu anlatan kitaplar haline gelmiştir.Kuranı Kerim ile de en son haline gelmiştir.

     Dinlerdeki Gelişme ve Değişmenin Esası

a-İlahi kitaplar ; Suhuftan Büyük ilahi kitaba doğru gelişmiştir.

b-Dini hükümler; basit dini hükümlerden ; en gelişmiş dini hükümlere doğru gelişmiştir.

c-Ancak Allah’ın gönderdiği bütün dinler de Allah’ın birliği (Tevhit) ve iman esasları hep aynı kalmıştır.

Çünkü vahyin kaynağı Allah’tır.Bütün peygamberler aynı iman esaslarını insanlara bildirmiştir.Allah’ın gönderdiği ilahi dinler kendi içinde iman esasları hariç bir gelişme ve değişme göstermiştir.Peygamberler getirdikleri esaslar kolay anlaşılsın diye kendi kavimlerinin diliyle o kavimlere yani milletlere  Allah’ın emir ve yasaklarını iman esaslarını tebliğ etmişlerdir.

İslam Dininin Adı

Yeryüzündeki dinler içinde kendi adını Kutsal kitabından alan tek din İslam dinidir. Bu konuda Allah Maide  Suresi Ayet; 3 de malen: “Bugün size dininizi ikmal ettim,üzerinize olan nimetimi tamamladım ve din olarak İslam’a razı oldum.”buyurmaktadır.

Allah’ın gönderdiği bütün dinler İslam Dinidir. Bu dinlerin iman esasları hep aynıdır. Ancak en son peygamber H.z.Muhammed’in tebliğ ettiği dine İslam kelimesi özel ad olmuştur. Bu dine İslam Dini denmiştir.

Dinler Tarihinin ve Karşılaştırmalı Dinler Tarihinin Konusu

      Dinler Tarihinin ve Karşılaştırmalı Dinler Tarihinin Konusu: Yeryüzünde var olmuş bütün dinlerdir.

Dinler Tarihinin ve Karşılaştırmalı Dinler Tarihinin Özelliği

a- Dinler Tarihinin ve Karşılaştırmalı Dinler Tarihi bir din bilimidir.Bir dinin savunmasını yapmaz.

b- Dinlerin doğuşlarını , gelişmelerini, birbirleriyle etkileşimlerini , inanç, ibadet ahlak sistemlerini,dini kurumlarını, kültürlerini,ve mezheplerini ahlak sistemlerini hak veya batıl din ayrımı yapmaksızın karşılaştırmalı olarak  tarihi seyir içinde inceler.

    c-Bütün dinleri tarafsız bir şekilde inceler.Hiçbir dini üstünlük gelişmişlik,doğru veya yanlışlık bakımından değerlendirmeye tabi tutmaz.Herhangi bir dinin savunmasını yapmaz.

      Diğer Din Bilimleri

Din Fenemonolojisi:Bir dinin tarihi gelişmesini dikkate olmaksızın bu dinin içindeki insanların yaptığı her türlü ayin adet ve törenleri inceleyen bilim dalı.(Olğu:Bir din mensuplarının o dinin gereği olarak yaptıkları her türlü ayin ibadet ve törenler,adet ve uygulamalar demektir.)

Din Felsefesi:Dinin mahiyetini ,insanın dini hakikatlerle alakasını inceler.

(Dini hakikatlerle alakası:Matürüdi ve Eşari mezhebi insanların dini yaşayışlarını yönlendiren dinin emirlerine karşı tutumlarını yönlendiren bir düşüncedir.İtikadi bir mezheptir.Bir yaşam şeklidir, anlayışıdır , yoludur.

      Dinin Mahiyeti:Dinin Nasıl veya ne olduğu ve ne şekilde ortaya çıktığı demektir.)

Din Sosyolojisi:Din toplum münasebetlerini ve bu münasebetlerden doğan olayları inceler.Bu bilim dalı sosyal dini kurumları,dinin devlet,milletve aileye karşı tutumunu ,dini alanda meydana gelen sosyolojik olayları,çeşitli cemaatlerin toplumla olan münasebetlerini konu edinir.

Din Pisikolojisi:Dinin pisikolojik yönünü,ferdin dini tecrübesini ve bu tecrübenin çeşitli tezahürlerini açıklamaya çalışır.

       İlahiyat bilimlerinin Özelliği

a- İlahiyat bilimleri:Bir dinin savunmasını yapan bilim demektir.

bİslam dinini savunan ilahiyat bilimine KELAM adı verilir.Diğer dinlerin savunmasını yapan ilahiyat bilimlerine TEOLOJİ adı verilir.

Vahye Dayalı Dinler

Yahudilik ve Hıristiyanlık vahye dayalı dinler olduğu halde bu dinlerin esasları zamanla bozoulmuştur.Bu durumu Kuran’ınMaide Suresi 13cü ayetinde melalen: ; “Onlar kelimelerin yerlerini değiştirirler(Kitaplarını tahrif ederler)Kendilerine öğretilen ahkam(Tevrat)ın önemli bir bölümünü unuttular…”buyrulmaktadır.Günümüzde vahye dayalı tek din İslam Dinidir.Diğer dinlerin ve ilahi kitapların İslam Dini ve Kuran ‘ın gelmesiyle hükmü ve geçerliliği ortadan kalkmıştır.

YAHUDİLİK

A-Yahudi ,İbrani ve İsrail Terimleri

a-Yahudi.

İsrail Oğullarına Yahudi denir.Bu terimin ortaya çıkışı bakımından iki görüş vardır..

1-İsrail Oğulları H.z.Yakub’un büyük  oğlu Yuda veya Yahuda’nın adına duyulan saygı ve sevgi sebebiyle YAHUDİ denmiştir.Yahudi demekle ; “H.z.Yakub’un büyük oğluna bağlı veya onun soyundan gelen denmek.” istenmektedir.Çünkü YUD veya YAHUDA H.z.Yakub oğulları arasında en dindar ,hem çok sevilen ve sayılan bir kimseydi.Ayrıca H.z.Yusuf kardeşleri tarafından  kuyuya atılınca ona,kuyuda kaldığı süresince gizlice ekmek vermek suretiyle yardım etmiştir.YAHUDA kelimesi sözlükte;metih edilmiş anlamına gelmektedir.

2-İsrail oğulları H.z.Süleyman’ın ölümünden sonra iki devlete ayrılmıştılar .Bunlardan birinin adı İsrail Devleti idi. .İsrail Devleti halkını on İsrail Olgulu kabilesi meydan getiriyordu.İsrail Devleti kurulduktan kısa bir süre sonra İsrail Devleti halkının çoğu Altın buzağı heykeline tapmaya başladı.Yani Müslümanlığı bırakıp putperest oldular.Bir tek Allah’a imanı bıraktı.

Yahuda Devletini iki kabile meydana getiriyordu.Bu devleti meydana getiren kabileler pek az putperest oldular.Babil sürgününe kadar hep bir olan Allah’a iman ettiler.Peygamberlerine iman edip Tevrat’a ve Zebur’a sımsıkı uydular. Daha sonraki yıllarda İsrail Oğullarına ; Yahuda Devletinin halkından veya bu devletin halkına ait anlamına gelen YAHUDİ denildi.İsrail oğulları bu yüzden kendilerine Yahudi dedirtmeyi ve bu adla tanıtılmayı bir şeref bildiler.

b- İbrani.

Bu kelimenin  “İbri” veya “Hibri”kelimelerinden geldiği söylenir.Fırat veya Ürdün nehrinin öbür yakasından gelen göçmenleri ifade eder.İsrail oğullarına Kenan Ülkesi yerlileri tarafından bu ad verilmiştir.H.z.Yakub Mezopotamya da elli yıl peygamberlik yaptıktan sonra Allah’ın emriyle Kenan İline gelmiştir.İşte bu Kenan İlinin yerli Müslümanları H.z.Yakub’un oğullarına (İsrail Oğullarına) İbrani adını verdi.Kendileriyle H.z.Yakub’un Oğullarının arasını ayıt etmek için. [ H.z.Yakub kendisine bağlı Müslümanlarla birlikte Kenan İline geldiği zaman bu topraklarda babası H.z.İshak’ı peygamber olarak kabul eden ve  ölümümden sonra H.z.İshak’ın büyük oğlu El İs’in idaresinde yaşayan Müslümanlar vardı.El İs Şam bölgesini H.z.Yakub’a bıraktı.Onun peygamberliğini kabul etti.İslamiyet’i Anadolu’ya yaymak için Toros dağlarını aşarak Anadolu’ya girdi.ömrünün sonuna kadar putperest Etilerle savaştı..El İs’in soyundan H.z.Eyyub peygamber olarak görevlendirildi.Şam ile Toros Dağları  arasında ki Besniye Köyü bölgesinde peygamberlik yaptı.Besniye köyü ve etrafındaki toprakları H.z.Yusuf, torunu Rahmet’e hediye etmek için satın aldı.H.z.Eyyub Rahmetle evlenince bu topraklar H.z.Eyyup’un idaresine geçti.H.z.Eyyub’a peygamberlik bu topraklara yerleşip çok sayıda oğlu ve kızları olduktan sonra geldi.Rahmet ömrünün yarısını putperest olarak yaşadı Daha sonra H.z.Eyyub’un peygamberliğini kendisine ve kocası H.z.Eyyub’a  gençlik veren ve kocasını hastalıklardan kurtaran Allah’ın emriyle H.z.Eyyub’un ayağını yere vurması sonucu fışkıran sudan içmesi ve yıkanması sonucu  kabul etti.].

c-İsrail

H.z.Yakub,babası H.z.İshak’ın izniyle Harran Şehrindeki dayılarının yanına giderken ;bir akşam vakti H.z.İshak’a iman etmek için ,onun yanına giden bir Müslüman tarafından İsrail lakabı (adı)  verilmiştir.Bu lakabı(adı) beğenen H.z.Yakub çevresindeki insanların kendisini bu adla da çağırmalarına ses çıkarmamıştır. İsrail kelimesinin sözlük manası:Gece Allah’a giden Gece hak(Allah (için yolculuk yapan ,Allah yolunda giden,Allah için yolculuk yapan demektir.                                                                                                             .           Yakub kelimesinin sözlük manası:Topuktan tutan demektir.H.z.İshak’ın karısı ikiz oğlan çocuğu doğurmuştur İkizler doğarken bir ötekinin topuğunda tutarak doğmuştur. Önce doğan çocuk esmer ve vücudu kıllarla kaplı olduğu için H.z.İshak bu çocuğa ;vücudu kıllarla kaplı anlamına gelen El İs adını vermiştir. H.z.İshak ikiz Eşinin topuğundan tutarak doğan  erkek çocuğa da,topuktan tutan anlamına gelen Yakub adını vermiştir.H.z.Yakub dayısını büyük ve küçük kızı ile evlenmiştir.Daha sonra bu kızları düğünlerinde kendilerine hizmet için babaları tarafından veriler cariyelerini kocaları H.z.Yakub’a nikahlayarak ona eş yapmışlardır.Böylece H.z.Yakub’un dört karısı olmuştur.O zamanda H.z.İbrahim’in dinine (şeri atine,dini kanunlarına)göre bir insan aynı zamanda iki kız kardeşle evlenebiliyordu.El İs ise büyük amcası H.z.İsmail’in kızı Besme ile evlenmiştir.

           İsrail adı:ayrıca H.z.Süleyman’dan sonran ikiye ayrılan devletin kuzey kısmında bulunan on kabile tarafından kurulan putperest devletin de addır.Ayrıca H.z.Yakub’un torunlarının bütününü tanıtan addır.Yine 1948 yılında kurulan ve halen yaşayan İsrail Oğulları devletinin de adıdır.Ayrıca bu kelime Tevrat’ta,tanrıyla güreşip onu yenen anlamına geldiği de yazılıdır ki bu söz bizim Allah anlayışımıza uymaz.Çünkü Allah’ varlık sıfatı verilemez..

1-İsrail ve İsrail oğulları kelimeleri her zamantarihi anlamda kullanılır.

2-Yahudi ,özel yaşayan bir kavmi tanımlamak için kullanılır.

3-Kuranda İsrail kelimesiyle H.z.Yakup kastedilir.

4-H.z.İsa’dan önceki Yahudiler, Kuranda ;İsrail Oğulları (Beni İsrail)kelimesiyle anılır.

5-H.z.İsa’dan sonraki Yahudiler Kuranda Yahudi(Yehud) kelimeleriyle anılır.

 Yahudiliği Tanımı

S-1-Yahudiliği tanımlayınız?

C-1-İsrail oğullarının 3000yıllık yaşamları boyunca oluşturdukları bir medeniyettir.

S-2-Yahudi olmanın şartlarını yazınız?

C-2-Yahudi ana ve babadan doğmak.Babası Yahudi olan bir kimsenin Yahudi olması gerekir.

S-3-Yahudilik terimi kapsamına içerir?

C-3-Yahudilik terimi belli bir ırka ,kültüre,ve dine mensubiyet ifade eden kapsamlı bir anlam içerir.

 Yahudiliği Temel Özellikleri

S-1-Yahudiliğin en başta gelen özelliğini yazınız?

C-1-Onun ahit (anlaşma)dini olmasıdır.

S-2-Yahudilerin tanrıyla yaptıkları ahitlerin özelliklerini yazınız?

C-2-Tanrı H.z. İbrahim ,H.z. İshak ve H.z.Yakup’la bir ahit yapmıştır.Bu ahit gereğince tanrı İsrail oğullarının soylarını büyük bir millet haline getireceğini,süt ve bal akan kutsal toprakları onlara vereceğini vaat etmiştir.

S-3-Tanrı Musa’ya hangi vaadini tekrar etmiştir?

C-3-H.z.İbrahim H.z.İshak,H.z.Yakub’a yaptığı ahidini (anlaşmasını)Musa ile tekrarlamıştır.Bu yüzden Yahudilikte din ile milliyet içi içe girmiştir.

Seçilmişlik

S-1-Yahudiler göre seçilmişlik nedir?

C-1-Yahudilere göre tanrı ;ataları H.z.İbrahim ,H.z İshak ve H.z.Yakub’la bir ahit yapmıştır. Ve onları kendisi için özel bir millet olarak seçmiştir.Ve bu yüzden tarihte tanrı daima onlar yardım etmiştir.

Onları mısır esaretinden kurtarmak için H.z.Musa’yı görevlendirmiş ve kendisi de  İsrail oğullarının kurtuluşuna yardım etmiştir. Kutsal kitap Tevrat’ı da başka milletlere vermemiştir. Bu kutsal kitabı seçilmiş millet olarak seçtiği İsrail oğullarına vermiştir. Bu seçilmişlik düşüncesi tarih boyunca İsrail Oğullarını diğer milletlerden farklı yapmıştır.Her türlü baskıya direnmişler ve milli varlıklarını korumuşlardır.Bu yüzden iki bin yıl süren sürgün hayatından sonra yeniden toparlanarak İsrail Devletini kurmuşlardır.

S-2-Dindar Yahudiler seçilmişliği ne olarak görürler?

C-2-Bir külfet olarak görürler.

S-3-Seçilmişlik Kuran’da da geçer mi?Açıklayınız konu ile ilgili ayetler hangi surededir.Ayet numarasını yazınız?

C-3-Kuranda Bakara suresinin 47ci ayetinde seçilmişlik söz konusu endir.Allah Yahudilere bir zamanlar kendilerini seçtiğini;diğer milletlere üstün kıldığını ve onlara çeşitli nimetler verdiğini hatırlatır.

Kutsal Toprak ve Mabet

S-1-Yahudilikte Filistin toprakları niçin kutsaldır?

C-1-Tanrının seçip belirlemesi nedeniyle Filistin toprakları kutsaldır.

S-2-Yahudilik tam olarak nerede yaşanır?

C-2-Filistin topraklarında tam olarak yaşanır.

S-3-Öldükten sonra dirilme nerede gerçekleşecektir?

C-3-Öldükten sonra dirilme Kudüs’te gerçekleşecektir.

S-4-Kutsal mabet hakkında bilgi veriniz?

C-4-Tanrının seçtiği ve kral Süleyman tarafından yaptırılan mabettir.

S-5-Kutsal mabet İslam dünyasında hangi adla anılır?

C-5-Kutsal mabede Müslümanlar Mescidi Aksa adını vermişlerdir.Kral Süleyman yıkılan mabedinin yerine Mescidi Aksa yapılmıştır.

S-6-Yıkılan Süleyman Mabedini Yahudilere göre kim inşa edecektir?

C-6-Mesih inşa edecektir.

Mesihçilik

S-1-Mesih kimdir?

C-1-Kurtarıcıdır.

S-2-Yahudilerdeki Mesih beklentisi ne zaman belirginleşmiştir?

C-2-Milattan sonra 70 yılında roma istilasından ve sürgününden sonra belirginleşmiştir.

S-3-Yahudilere göre Mesih’in özellikleri nelerdir?

C-3-Davut soyundan gelecek ve kendilerini kurtaracak olağan üstü güçlere sahip olacaktır.

Günümüzde Yahudilik

S-1-Günümüzde Yahudilik kaça ayrılır ?adlarını yazınız!

C-1-Ortodoks Yahudilik.Modern Yahudilik.

S-2-Ortodoks Yahudilik hakkında bilgi veriniz?

C-2-Geleneksel din anlayışını aynen benimserler.

S-3-Modern Yahudilik hakkında bilgi veriniz?

C-3-Ortodoks Yahudiliğe eleştirel bakar.ve günümüzün şartlarına göre Yahudilikte bir takım değişiklikler yapılmasını gerekli görürler.

Yahudilerin Diğer Dinlere ve Irklara Bakışı

S-1- Yahudiler insanları inanç bakımından kaça ayırırlar?

C-1-Üçe ayırırlar.Yahudiler,Nuhiler,Putperestler.

S-2-Nuhiler ne demektir?

C-2-Nuh’a verildiğine inanılan yedi kanuna inananlara denir.

S-3-Puta tapanlara ne denir?

C-3-Putperest denir.

S-4- Nuh’a verildiğine inanılan yedi kanunu maddeler halinde yazınız ?

C-4-a-Putperestlikten kaçınmak

b-Küfürden sakınmak.

c-Zinadan,özellikle akrabalar arasındaki zinadan kaçınmak.

d-Adaleti sağlayacak adalet kurumlarını oluşturmak;bütün münasebetlerde adil ve dürüst olmak.

e-Kan dökmemek.

f-Hırsızlık yapmamak.

g-Canlı hayvandan et koparıp yememek.

S-5- Yahudiler; Hıristiyan ve Müslümanları ne olarak kabul ederler?

C-5-Hıristiyan ve Müslümanlar Nuhi kabul edilir.Ancak bu iki dini bir din olarak tanımazlar.

Kuran Açısından Yahudilik ve Yahudiler.

S-1-Yahudilikten Kuranda din adı olarak söz edilir mi ?

C-1-Kuranda Yahudilikten din adı olarak söz edilmez.

S-2-Kuran Yahudilerin nelerinden söz eder?

C-2-Kuran Yahudilerin inanç ve davranışlarından çok sık söz eder.

S-3-Kuran Yahudilerin inançlarını nasıl değerlendirir?

C-3-Kuran Yahudilerin inançlarını İslam’ın eski tamamlanmamış ,ve kısmen değiştirilmiş şekli olarak değerlendirir.

S-4-Kuran Yahudilerin daha çok daha nelerini eleştirir?

C-4-Kuran Yahudilerin inançtan çok ahlaki davranışlarını eleştirir.

00000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000

HIRİSTİYANLIK

Hıristiyanlık,Nasrani ve Nasara Terimleri

Hıristiyanlık

S-1-Hıristiyan adı ilk  defa hangi tarihte ve nerede kullanılmıştır?

C-1-Milattan sonra 40 yılında Antakya’da kullanılmıştır.

S-2-Hıristiyanlar İsa’nın neliğine inanırlar?

C-2-İsa’nın mesihligine ve kurtarcılıgına inanırlar.

Nasrani ve Nasara

S-1-Nasrani ve Nasara terimleri Kuran’da niçin kullanılır ?

C-1-H.Z.İsa’ya inananları tanımlamak için kullanılır.

S-2-Nasrani teriminin kökleri hakkında bilgi veriniz?

C-2-a-Nasrani terimi H.Z.İsa’nın memleketi olan Nasıra’dan gelmiştir.

b-Nasrani teriminin kökü Arapça NASARA fiilidir.Allah yolunda H.Z.İsa’ya yardımcı olanlar,birbiriyle yardımlaşanlar anlamındadır.

Hıristiyanlığın Tanımı

S-1-Hıristiyanlık hangi milletlerin gelenek ve kültürlerinin birleşmesi ile ortaya çıkmıştır?

C-1-Yahudi dini geleneği ile yunan ve roma dünyasının kültürlerini birleştiren kurtarıcı bir dindir.

S-2-H.Z.İsa Hıristiyanlıkta nasıl bir tanrı olarak kabul edilir?

C-2-Kurtarıcı bir tanrı olarak kabul edilir.

S-3-Hıristiyanlığı kısaca tanımlayınız?

C-3-Hıristiyanlık,kurtarıcı tanrı olarak kabul edilen ,H.z.İsa’yı merkez alan ,yayılmacı karakterli,evrensel bir kurtuluş dinidir.

Hıristiyanlığın Tarihçesi

S-1-Hıristiyanlık kimin etkisiyle yön değiştirmiştir?

C-1-Tarsuslu bir Yahudi olan Pavlos’un etkisiyle yön değiştirmiştir.

S-2-Hıristiyanlık kaçıncı yüz yılda Roma Devletinin resmi dini oldu?

C-2-H.Z.İsa’nın doğumundan sonra 4cü yüzyılda Roma Devletinin resmi dini oldu.

S-3-Hıristiyanlıkta farklı görüş ve inançları birleştirmek için yapılan toplantılara ne ad verilir?

C-3-Konsül.

S-4-Hıristiyanlıkta teslis inancı nerelerde oluşturuldu?

C-4-Allah’ın yanında H.Z.İsa’nın ve Kutsal Ruhun tanrılığına konsüllerde karar verildi.

S-5-Teslis inancı Hıristiyanlar arasında nelerin çıkmasına neden oldu?

C-5-Bir çok problemlerin çıkmasına neden oldu.

S-6-Hıristiyanlar H.Z.İsa’da kaç tabiatın bulunduğuna inanırlar?

C-6-H.Z.İsa’da beşeri ve ilahi tabiatın bulunduğuna inanırlar.

S-7-İsa’daki beşeri ve ilahi tabiatla ilgili tartışmalar Hıristiyanlıkta neye sebep oldu?

C-7-Hıristiyanlıkta bölünmelere sebep oldu.

S-8-Hıristiyanlıkta Katolik ve Ortodoks ayrılığı nasıl ortaya çıktı?

C-8-On birinci yüzyılda Kutsal Ruhun kimden çıktığı konusundaki tartışmalardan ortaya çıktı.

S-9-Hıristiyanlıkta Katolik mezhebinin bölünmesinden hangi mezhep ortaya çıktı?

C-9-Protestan mezhebi ortaya çıktı.

S-10-İkinci Vatikan konsülü hangi tarihler arası yapıldı?Ve sonuçları ne oldu?

C-10-1962-1965yılları arasında ikinci Vatikan konsülü yapıldı.Bu konsül sonunda Katolik kilisesi kendisini modern çağın şartlarına göre yeniden yapılandırdı.

Hıristiyan Mezhepleri

Monofizit Mezhepler

S-1-Monofizit mezhepler ne demektir?

C-1-İsa’da sadece ilahi tabiatın(tanrılığın)bulunduğunu savunan mezheplerdir.(Ermeni ,Süryani,Habeş,Kıpti kiliseleri bu mezhebe bağlıdır.

Katolik Mezhebi

S-1-Katolik mezhebi nedir?

C-1-On birinci yüzyıldaki bölünmeden sonra Roma Kilisesi evrensel anlamına gelen KATOLİK adını aldı.Ve böylece Katolik mezhebi ortaya çıktı.Katolik kilisesi diğer kiliselere karşı üstünlük iddiasında bulunur.Hıristiyan dünyasında en çok mensubu bulunan mezhepdir.

S-2-Katolik mezhebinde papa kimin vakilidir?

C-2-Havvarilerin reisi Petrusun ve H.Z.İsa’nın vekilidir.

S-3-Katolik mezhebinde Kutsal Ruh kimden çıkmıştır?

C-3-Kutsal Ruh babadan ve oğuldan birlikte çıkmıştır.

S-4-Katolik ne demektir?

C-4-Evrensel demektir.

S-5-Katolik mezhebinde rahipler ve papazlar evlenebilir mi?

C-5-Evlenemezler.

S-6-Katolik mezhebine göre papa yanılır mı?

C-6,Papa hiç yanılmaz.Her söylediği doğrudur.

Ortodoks Mezhebi

S-1-Ortodoks ne demektir?

C-1-Doğru inanç ve doğru (yaşayış) doktirine sahip anlamına gelir.

S-2-Ortodoks mezhebi kutsal ruhun kimden çıkığına inanır?

C-2-Kutsal Ruhun sadece babadan çıktığına inanılır.

S-3-Ortodoks mezhebinde papazlar evlenebilir mi?

C-3-İsterlerse evlenirler.

S-4-Ortodoks mezhebine göre patrik yanılır mı?

C-4-Patrik tek otorite değildir.

S-5-Ortodoks mezhebi papanın yanılmazlığını nasıl değerlendirir?

C-5-Papanın yanılmazlığını kabul etmezler.

Protestan Mezhebi

S-1-Protestan ne demektir?

C-1-Baş kaldıran,itiraz eden anlamına gelir.

S-2-Protestan mezhebi papazları ve rahipleri evlenebilir mi?

C-2-İsterlerse evlenebilirler.

S-3-Protestan mezhebi papanın yanılmazlığını ve otoritesini nasıl değerlendirirler?

C-3-Papanın otoritesini kabul etmezler.

2ci Vatikan Konsülü ve Hıristiyan Dünyasına Etkileri

S-1-İkinci Vatikan konsülüne Ortodoks ve Protestanlar nasıl katıldı?

C-1-Ortodoks ve Protestanlar sadece gözlemci gönderdiler.

S-2-İkinci Vatikan konsülünü ne zorunlu kıldı?

C-2-Yirminci yüzyılın başında itibaren dünyada meydana gelen siyasi ve ekonomik gelişmeler zorunlu kıldı.

Hıristiyanlığın Temel Özellikleri

S-1-Mesihçilik Hıristiyanlığa hangi dinden geçti?

C-1-Yahudilikten geçti.

S-2-Hıristiyanlar göre Mesih H.Z.İsa ilk gelişinde ne yaptı?

C-2-H.Z.İsa insanları günahtan kurtarmak için ilk gelişinde kendisini feda etti ve göğe yükseldi.

S-3-H.Z..İsa kıyamete yakın bir zamanda ne yapacaktır?

C-3-Kıyamete yakın bir zamanda yeniden gelerek Tanrı Krallığı denen idareyi kuracaktır.

S-4-Tanrı Krallığında kimler yaşayacaktır?

C-4-Tanrı Krallığında Hıristiyanlar mutluluk içinde yaşayacaklardır.

S-5-İsa Mesih’in gelmesi Protestan mezhebine göre ne zaman olacaktır?

C-5-İsa Mesih’in gelmesi çok yakındır.

S-6-İsa Mesih’in gelmesi Katolik mezhebine göre ne zaman olacaktır?

C-6-Onun ne zaman geleceğinin bilinmeyeceğine inanırlar.Gündelik hayatın bu inanca göre belirlenemeyeceğini söylerler.

Kilise ve Sakramentler

Kilise

S-1-Kilise ne demektir?

C-1-Topluluk,cemaat anlamına gelir.

S-2-Hıristiyan inancına göre kilise neyi temsil eder?

C-2-İsa’nın yer yüzündeki bedenini temsil der.

S-3-İsa her zaman nerede hazır bulunur?

C-3-Kilisede her zaman hazır bulunur.

S-4-Hıristiyanlıktaki kilisen pek çok anlamını yazınız?

C-4-İbadet için toplanılan yar,Hıristiyan toplumu,Çeşitli dini mezhepler.

Sakramentler

S-1-Sakrament ne demektir?

C-1-Kutsal şey,ayin gibi anlamlara gelir.

S-2-Başka bir ifade ile sakramentler ne demektir?

C-2-Hıristiyanların H.z.İsa ile iletişim kurmalarını  ve onun yaşamına manevi bir şekilde katılmalarını sağlar.

Vaftiz

S-1-Vaftiz niçin yapılır?

C-1-Hıristiyanlığa giriş için yapılır.

S-2-Vaftiz olan kişi nelerinden arınır?

C-2-Asli günahlarından arınarak yeniden doğar ve H.Z.İsa’nın  manevi bedenine katılır.

Kuvvetlendirme

S-1-Kuvvetlendirme ne demektir?

C-1-Vaftiz olan kişinin vaftizini kuvvetlendirmek içim kutsal yağla yalpan bir uygulamadır.

Ekmek Şarap Ayini

S-1-Ekmek şarap ayini ne demektir?

C-1-H.Z.İsa’nın havarilerle yediği son yemeği temsil eder.Ekmek H.Z.İsa’nin etini,şarap kanını temsil eder.Bu ekmek ve şarabı yiyip içmekle onun gibi kutsallaştıklarına ondan bir parça olduklarına inanırlar.

Evlilik ( Nikah)

S-1-Niçin nikah kilisede yapılır?Katolik ve Ortodoks mezhebi boşanmayı nasıl değerlendirir?

C-1-Evlilik bir ayin niteliği taşır.İki kişinin anlaşmasın kilise tarafından kutsanması  ve bu çiftlerin kilisede mukaddes bağla bağlanması anlamına gelir.Katolikler  boşanmaya izin vermezler.Ortodokslar belli şartlarla boşanmaya izin verirler.

Ruhbanlık

S-1-Ruhbanlık nedir?

C-1-Hayatını dini hizmetlere adayan gönüllü demektir.

Günahların İtirafı(Tövbe)

S-1-Günahların itirafı Hıristiyanlara ne kazandırır?

C-1-Kiliseye gidip günahlarını itiraf eden kimseyi papaz affeder kişi tertemiz günahsız olur.

Kurtuluş Öğretisi

S-1-Hıristiyanlık temel öğreti bakımından ne dinidir?

C-1-Temel öğretileri bakımından bir kurtuluş dinidir.

S-2-Hıristiyanlığa göre neden insanlık kendi başına kurtulamaz?

C-2-Günahkar tabiatı nedeniyle kendi başına kurtulamaz.

S-3-Tanrı yardımına ihtiyaç hisseden insanlara nasıl yardım etmiştir?

C-3-Tanrı biricik oğlu H.Z.İsa’yı insanlığın günahına kefaret olması için kurban etmiştir bu sayede insanlık günahlarında n arınma imkanı kazanmıştır.

S-4-H.z.İsa’nın yeryüzüne ikinci gelişiyle ne olacaktır?

C-4-Yer yüzünde hala hüküm süren kötülük ve günahlar H.z.İsa’nın ikinci defa gelişiyle sn bulacaktır.

Misyonerlik

S-1-Misyonerlik ne demektir?

C-1-Dini yaymaya çalışanları tanımlamak için kullanılmıştır.

S-2- Bütün Hıristiyanlara misyonerlik görevi kim tarafından verilmiştir?

C-2-İsa tarafından verilmiştir.

S-3-Hıristiyanlara göre H.z İsa’nın ikinci gelişinin en önemli şartını yazınız?

C3-Yer  yüzünün dört bir yanında Hıristiyan cemaati oluşturmaya bağlıdır.

Hıristiyanlığın Diğer Dinlere Bakışı

S-1-Hıristiyanlar önceleri diğer dinlere nasıl bakarlardı?

C-1-Hıristiyanlığın dışında bir din olduğunu kabul etmezler.

S-2-On dokuzuncu yüzyıldan sonra Hıristiyanlar diğer dinlere nasıl baktı?

C-2-Hıristiyanlık dışında da diğer dinlerin olacağını kabul etti.

Kuran Açısından Hıristiyanlık

S-1-Kuranda Hıristiyanlığın neyinden söz edilir?

C-1-İnanç ve davranışlarından söz edilir.

S-2- Hıristiyanlar kuranda en çok ne anlayışından dolayı eleştirilir?

C-2-Üçlü tanrı anlayışından dolayı eleştirilir.

000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000

Karşılaştırmalı Dinler Tarihi

İslamiyet’in Kelime ve Terim Anlamı.

Sözlükte İslam: İtaat etmek, boyun eğmek, bağlanmak, bir şeye teslim olmak ,esenlik ,barış gibi anlamlara gelir.

İslam’ın Terim Anlamı:Allah’a testlim olup ona itaat etmek,H.z.Muhammed’in tebliğ ettiği her şeyi bütün varlığıyla benimsemek ve bunu yaşantısında göstermek demektir.

İslam’ın Doğuşu

Putperest Araplar kabilelerinden çıkmadıkça putlarını değiştiremezlerdi. Yine putperest Araplar Allah’ı biliyorlardı. Ancak kendi putlarını, Allah ile aralarında aracı kabul ediyorlardı.

Arabistan’da sayıları az olmakla beraber bazı kişiler putlara tapmazlardı.Yek olan Allah’a inanırlardı.Bunlara Hanifler denirdi.

İslamiyet’in emel Özellikleri

1-İslam’da Ruhbanlık yoktur. İnsanlarla; Allah arasında bir aracının olmasını kabul etmez. Üstünlük ancak Allah katında onun emirlerine ve yasakların eksiksiz uymakla mümkündür.

2-İslam’ın inan ilkeleri arasında Mesih inancı yoktur. Buna rağmen bazen Müslümanlar arsında mehdi –mesih inanı yaygınlaşmıştır.

3-Bütün insanlar doğuştan hür ve günahsız doğarlar. İnsanlar buluğ çağına geldikten sonra sevap ve günah kazanırlar.

4-Peygamberler dâhil hiçbir kimse olağanüstü güce sahip değildir. Eksiksiz ve sonsuz güç sahibi varlık sadece Allah’tır.

5-İslam’ın inanç ilkeleri Kuranda açıkça belirtilmiştir. H.z.Muhammed’in söz ve davranışları Kuran’ın açıklaması ve insan şahsında yaşayışına en güzel örneği olduğu için, hadis ve sünnet dinimizin ikini kaynağıdır.

6- İslam dini insanlara önce; Allah’ın birliğini ve bütün mükemmel ve güzel sıfatlara sahip olduğunu eksik ve noksan sıfatlardan uzak olduğunu anlatır.

7-İslam Dininde ibadet anlayışı kişinin hayatının her anını kapsar. İnsanın yapığı her güzel davranış ve iş ibadet kavramı içinde yer alır.

8- İslam dininde İman, ibadet ve Salih amel bir arada zikredilmiştir. İmansız ibadet münafıklık yapmak demektir. İyi Davranışlar=Salih Amel.

9-İslam Dininde hac hariç bütün ibadetler belli bir yere bağlı olmadan her yerde zamanı gelince yapılır. Yerine göre ibadetler tek başına yapıldığı gibi topluca da yapılır.

10- Kadın ev erkek arasında görev farklılıkları vardır. Bunun haricinde diğer konularda eşirler.

11- İslam Dini dünya için ahireti, ahiret için de dünyayı erk etmeyi yasaklamıştır.

12-İslam’ın iman esasları arasında bütün peygamberlere ve ilahi ve kitaplara iman vardır. Müslümanlar bütün peygamberleri ve bu peygamberlere gönderilen kitapları gönderildiği tahrif edilmemiş haliyle kabul eder ve iman ederler.

13- Bütün peygamberlere gelen din İslam Dinidir Anak İslam kelimesi en son peygamber olan H.z.Muhammed’in tebliğ ettiği en son dine özel ad olmuştur. Ve bu dine İslam Dini denir. Bütün peygamberlerin getirdiği dinlerin iman esasları aynıdır. Değişme ve gelişme sadece teferruattadır. Yani günlük hayata dair bazı uygulamalardadır. Bu uygulamalar da gelişerek İslam Dini ile en son haline gelmiştir. İslam Dininde; ibadet ve ahlakla ilgili hükümler gelişerek en son haline gelmiştir.

Hint ve Doğu Asya Dinleri

A-Hint Dinleri: Tarih boyunca Hin Yarımadası’nda doğup gelişen dinlere hin dinleri denir.

Hin Dinleri Sırasıyla, Hinduizm, Budizm, Sihizm ve Caynizmdir.

1- Hinduizm’in Ortaya Çıkışı ve Temel Özellikleri.

Hindu İsmini Ortaya Çıkışı:  Müslümanlar “İndus Nehri” etrafında oturan halk ; “İndus Halkı” veya “İndular” adını vermişlerdir. Daha sonra bu bölge halkı ; “İndus Halkı” veya “İndular” ismin farsça karşılığı olan”Hindu” kelimesi ile adlandırılmışlardır. Bugün içi farsça olan bu isim; bu kıtanın, halkının ve dininin adı olmuştur.

Hint Kıtasında yaşayan halkın; çok tanrılı; amentüsü ve ahiret inancı olmayan, tenasüh ve kast sistemini kabul eden kurucusu ve ne zaman ortaya çıktığı belli olmayan dinine Hindu Dini denir. ( inanç sistemi=amentüsü )

Hindu Dinine, Avrupalılar Hinduizm derler. Hinduizm’in bilinen tarihi 3500 yıldan daha üzün bir süreden beri bu bölgede varlığını sürdürdüğü sanılmaktadır.

Hinduizm’in Gelişim Süreci

a- Klasik dönem: Kuruluşundan Miladi 800 yılına kadarki dönemdir. Bu dönemde Hinduizm kendi içinde bir gelişme göstermiştir. Her şey toplumun istek ve düşünceleri doğrultusunda gelişmiştir.

b-Ortaçağ Hinduizm’i: Miladi 800 yılından 1800 yılına kadarki dönemdir. Bu dönemde Hinduizm’in değişmesinde, İslam Dini büyük eki yapmıştır.

c- Modern Dönem:1800 yılından günümüze kadar devam eden dönemdir. Hinduizm’in değişmesinde, Hıristiyanlık en büyük eki yapmıştır

Hinduizm’de ki Tanrıları Anlayışı: Hinduizm kutsal metinlerinde tanrının farklı isimlerle çağrıldığı ama aslında tanrının bir olduğu şeklinde bir ifade vardır. Ancak halk arasındaki inanış ve uygulama çok tanrıcı bir anlayış üzerine kurulmuştur. Herkes Hindu dininden çıkığını söylemeden istediği gibi bir dini hayat yaşar. Ona kimse karışmaz.

Bu konuda Hindu kutsal kitapları olan Veda’larda: “Onu, İndra, Mitra, Vuruna ve Agni diye çağırdılar. Bilgeler onu farklı isimlerle çağırsalar da hakikat birdir.”şeklinde tanrının bir olduğunu işaret eden ifadeler de vardır.

Hindulara Göre Kâinatın(âlemin Yaratılışı: Kâinat ve içindeki her şey tanrı Brahma’da sudur etmiştir. Tanrıya en yakın varlık insanlardır. Diğer canlılar yaratılış sırasına göre tanrıdan uzaklaşırlar. Bu sıra; Tanrı Brahma, İnsan, hayvan cinsleri, bitkiler, şeklindedir.

İnsanlar da tanrıdan yaratılış sırasına göre bölümlere ayrılırlar. Buna kast adı verilir

Sudur: Bir şeyden bazı şeylerin mecburen çıkması, yapılması demektir. Işığın mecburen herhangi bir kaynaktan çıkması bir sudur işidir.

Örnek: Ampulden ışığın çıkması bir sudur dür

Kast Sistemi ve Dini Kitaplar:  Kas sistemine inanmak dini bir gerekliliktir. Kast sistemi dini kitaplar tarafından her zaman savunulur. Bu sistem Hindu dininin en önemli özelliğidir. Kastlar da kendi aralarında sınıflara ayrılır.

Kastlar Arası Geçiş

a-Bir Üst Kasta Geçiş: Bir kasttan bir başka kasta geçiş ancak ölümle mümkündür.

Yaşadığımız hayatta bulunduğunuz kastın en iyi beğenilen ve ahlaklı kişisi olursak, görevimizi en iyi şekilde yaparsak, öldükten hemen sonra bir üst kastın çocuğu olarak dünyaya geliriz. Mutluluk ve bolluk içinde yaşarız.

b-Bir Alt Kasta Geçiş: Bir kasttan bir başka kasta geçiş ancak ölümle mümkündür.

Yaşadığımız hayatta bulunduğunuz kastın beğenilmeyen ve ahlaksız kişisi olursak, görevimizi en iyi şekilde yapmazsak, öldükten hemen sonra bir alt kastın çocuğu olarak dünyaya geliriz. Veya hayvan veya bitki olarak dünyaya geliriz eziyet ve sıkını çekeriz.

Kastlar insan şeklinde düşünülen tanrı Brahmanın vücudunun farklı yerlerinden yaratılmıştır.

Kast: Hindu dinine göre aynı işi yapan gelenek ve görenekleriyle birbirine bağlı insanların oluşturduğu dini ve ekonomik bir topluluktur. Kastlar Hindu dinine göre ceza ve mükâfat yeridir.

Hayatın Dört Amacı(Aşrama-Dharma):Kişinin ruhi olgunluğa ulaşması için hayattın dört safhasını ifade eder. Bu dört safha;

[***Ek Bilgi: Hindu Erkeğinin Dört Hayat Devreleri

a-Evlilik temel dini görevlerden biridir. Evlenme yaşına gelen erkek dini kurallara göre evlenir. Evliliğin temel amacı ;geleneklerin korunmasını sağlayacak bir erkek çocuk sahibi olmaktır.Erkek çocuk sahibi olmak erkeğin evlilikteki temel görevidir.Kutsal metinlerin birinde erkek evladın önemi konusunda şöyle denir: “Bir oğulla dünya fethedilir.Oğlun oğluyla ölümsüzlük elde edilir.Oğlun oğlunun oğluyla güneşin dünyası kazanılır.”

b-Çocuk (erkek veya kız) doğduğunda büyük bir dini ayin düzenlenir. Oğlan çocuğu evlilik yaşına gelince dini törenle erkek çocuk evlendirilir.

c-Erkek çocuklarını yetiştirip belli bir yaşa getirince (evlendirince, işlerini yoluna koyunca) keşiş hayatı yaşamaya başlar. Yani inzivaya çekilir.( bunlara MÜNZEVİ denir).

d-Erkek Hindu dünya ile bütün ilişkilerini keser. Ailesini malını mülkünü bırakır, kendisini bütünüyle kurtuluşu aramaya verir. Geçimini sadakalarla sağlar. Elinde bir asa kutsal yerleri dolaşır. Bu tür yaşamı seçenlere  “SANYAİN” denir. Bu tür kişiler kutsal sayılırlar. Bu yolu seçmek kişinin isteğine bağlıdır. Bu yolu seçen kişilerin karmanın tenasüh çemberinden kurtulma imkânının çok olduğuna inanılır.***].

Hint Dinlerinde Ahiret İnancı: Karma inancı tenasüh ve Reenkarnasyon inancıyla bağlantılı bir inançtır. Bu inanca göre tam olgunluğa gelmemiş insanlar defalarca dünyaya gelerek şu dünyada yaşamaya devam ederler.

Nirvana’ya Nasıl Kavuşulur: Bir Hindu tam olgunlaştığı zaman; Tanrı Brahma’nın varlığında eriyerek onunla birleşir ve bir daha bu dünyaya gelme ıstırabından kurtulurlar. Yani Nirvana’ya kavuşur.

Nirvana: Nirvana bu dünyaya benzemeyen bir âlemdir. Nirvananın nasıl bir şey olduğunu öğrenmek önemli değildir. Asıl önemli olan nirvana’ya kavuşmaktır. Nirvana insanı mutluluğa ve kurtuluşa götürür. Nirvanaya ulaşanlar,  bu dünyaya gelme ıstırabından kurtulurlar. Bütün Hint dinlerinde bu inanç sistemi vardır.

Hint Dinlerindeki Ahiret Âlemi ve Hayatı: Hinduizm ve Budizm de ölen kişilerin dünyaya gelmeden önce bir süre cennet ve cehennem hayatı yaşadıklarına inanılır. Ancak tam olgunlaşıp dünyaya gelme ıstırabından kurtulan kişilerin gittikleri âlem ve bu âlemde yaşadıkları hayatı hakkında bir yeterli açıklama yoktur.

Hinduizm’in kutsal kitaplarının birinde insanların amellerinin terazide tartıldığı, iyi ameli bulunanların ödüllendirildiği, kötü amali bulunanların cezalandırıldığı yazılmaktadır.

Karma: Kişinin kaderini belirleyen iş ve amallere karma denir. Bu bir sebep sonuç kanunudur.Buna ne ekersen onu biçersin kuralı da denir.

Hinduizm’e Göre Ruh ve Beden: Bu dine göre ruh ölümsüzdür ve ebedidir. Ölümlü olan bedendir. Tanrı brahma belli sayıda ruh yaratmıştır. Yine tanrı Brahma sonsuz beden yaratır. İnsan olgunluğa ulaşıncaya ve tanrı Brahmanın varlığında eriyinceye kadar yaşadığı hayatına uygun bir kasttaki doğum yapan kadının çocuğunun bedenine girerek yaşar.

Avatar: Tanrı Vişnun’nun bir bedene girerek, insanlar arasında, bir insan gibi yaşadığı bedenine tanrının avatarı denir. Yani insan suretinde yaşayan tanrı demektir. Buna tanrının bir insan bedenine Hulul etmesi de denir.

Yoğa: Hindu bilginlerine göre tenasüh çemberinden kurtulmak için bir irade eğitimi yoludur. İnsanın enerjisini belli bir amaca yöneltmeyi amaçlar. Yoga bireysel benliğin en yüksek benlikle birleşmesini sağlar.

Yoga yapan kişi nefes alıp vermesini denetimi altına alır. Zihnin dış dünya ile olan ilişkisini bütünüyle keser. Dikkatini bedenindeki veya dış dünyadaki bir şey üzerinde toplar. Zihninde gerçek nesne olarak düşündüğü hayali bir nesne yaratır. Onun üzerinde uzun süre düşünür. Ve en sonunda ilahi âlemle(Brahma işe )iletişim kurar. Yoga insanüstü güçlerle iletişim kurmak, sağlık sahasında yararlanılmak amacıyla da kullanılır.

Meditasyon: Ruhu yoga yaparak olumsuz düşüncelerden arındırmak demektir.

Meditasyon: Ruhu yoga yaparak olumsuz düşüncelerden arındırmak ,olumlu şeyler düşünmek yani doğru odaklanma demektir.

Kasların Sınıflandırılması

a- Brahmanlar Kastı: Din adamlarının sınıfıdır. En üst sınıftır.

Görevleri: Kutsal metinleri okumak, dini yaşamın yolunu göstermek, rahiplik yapmak, verilen sadakaları kabul etmektir.  Bu kastın çocuğu doğduğunda ve ad konduğunda ve dine girdiğinde tören yapılır.

b-Kışatriya Kastı: Hükümdar sülalesi ve savaşçıların kastıdır. İkinci sınıfı oluştururlar.

Görevleri: Kendilerini amaçlarına adamak, kutsal metin ve vedaları öğrenmek ve bağışlar yapmaktır.Bu kastın çocuğu doğduğunda ve ad konduğunda ve dine girdiğinde tören yapılır.

c-Vaisya Kastı: Tüccar, esnaf ve çiftçilerin kastıdır. Üçüncü sınıf kasttır.

Görevleri: Üretim yapmak,Vedaları okumak ve bağış yapmak gibi dini görevlerden az derecede sorumludurlar. Bu kastın çocuğu doğduğunda ve ad konduğunda ve dine girdiğinde tören yapılır.

d-Sudra Kastı: İşçilerin kastıdır.İlk üç sınıfın hizmetinde olan bir kasttır.

Görevi:Dini herhangi bir görevleri yoktur. Bu kastın çocuğu doğduğunda ve ad konduğunda ve dine girdiğinde tören yapılmaz.

***Parya: Bu dört kastın dışında hiçbir görev ve hakkı bulunmayan insanlar da vardır ki bunlara  “parya”(dokunulmazlar )denir. Eskiden bunların gölgelerinin bile pis odluğuna inanılırdı..Tanrı Brahma’nın pisliğinden yaratmışlardır.***.

Hinduizm’de İbadet:

”Om” kelimesi en kısa ibadet cümlesidir. Her işe başlamadan önce söylenir.

a-Tapınaklarda din adamlarının idaresinde okunan ilahiler okumak ibadettir.

b- Herkes günlük hayatını yaşarken evlerinde tek başına ibadetini yapar.

c- Dini sorumlulukları yarine getirtmek ,dini merkezleri ziyaret,günahları affettirmek, tanrıların ve tanrıçaların öfkesini dindirmek için dini törenler yapılır. Bu ibadetleri din adamları yönetir

Hinduizm’de İnek Neden Kutsaldır.

İnekler canlı olan her şeyin simgesidir. Bu nedenle ineği öldürmek çok büyük günahtır. İnsanı öldürmekten daha büyük günahtır. Çiftçiler ineklere ailelerinin bir ferdi gözüyle bakarlar. İnek öldürmek Hindu’yu her şeyden çok kirletir.

Hinduizm’in Kutsal Kitapları

Vedalar dini konuda çok ileri gitmiş kişilerin kalplerine doğmuştur.Bu kişiler de bu bilgileri yazıya geçirerek bu kitapları oluşturmuşlardır.Bu kitaplarda;ilahiler,dinin temel esasları,tılısım ve büyü konuları vardır.Diğer dini kitaplar vedaların yorumlarıdır.

Hinduların Ölü Gömme Adetleri

a-Münzeviler ve sanyasinler, çocuklar öldükleri zaman toprağa gömülürler.

b-Hinduizm’deki yaygın ölü gömme şekli ölünün yakılması ve küllerinin kutsal nehre atılması şeklindedir.

c-Bazı mezheplerde de ölüler toprağa gömülür.

d-Yakılacak ölüye yağlanmış elbiseler giydirilir. Törenle yakma yerine getirilir. ölü odun yığınlarının üzerine konur hayattayken kullandığı elbiselerle birlikte yakılır. Bir kaç gün sonra ölünün külleri toplanıp bir vazoya konur. Daha sonra küller ya gömülür, ya da kutsal nehirlere savrulur.

Cenaze Törenlerinde ve Sonra Yapılan İkramlar.

Cenaze törenlerinde ve bu törenlere katılanlara bazı ikramlar yapılır. Bunun sebebi ölen kişinin ruhunun bir başka bedene girmesine yardımcı olmaktır.

Ooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo

Budizim

Budizm Hindistan’dan Moğolistan’a, Tibet’ten Japonya’ya kadar geniş bir alana yayılmış bir dindir. Evrensel yapısı ve misyoner karakteri nedeniyle günümüzde Batı ülkelerinde yayılmaya başlamıştır.

Budizm’in Ortaya Çıkış Nedeni.

Hindistan’da Brahma denilen din adamlarının otoritesine, kast sistemine, çok tanrıcılığa bir tepki olarak ortaya çıkmıştır. Adını kurucusu Buda’dan almıştır. Zamanla Hindistan dışına taşmış ve evrensel bir din haline gelmiştir. Yayıldığı ülkelerin kültürlerinden etkilenmiştir. Ve farklı Budizm şekilleri ortaya çıkmıştır.

Buda bir hükümdar oğludur. Aydınlanmış, uyanmış anlamına gelir bu ad daha sonradan ona lakap olarak verilmiştir. Asıl adı  “Siddarta”dır.

Buda öldükten sonra tanrı yerine konmuş putları yapılıp tapılmıştır.Buda kitap yazmamıştır.Budizm’in kitapları daha sonra azılmıştır.Buda öldükten sonra cesedi yakılmış kemikleri özel mabetlerde saklanmaktadır.Budizm’i bugünkü teşkilatına bir Budist kral olan Aşoka adındaki bir hükümdar getirmiştir.

Budizm’in Sembolü:Budizm’in sembolü sekiz dilimli tekerlektir. Aynı zamanda da insanı kurtuluşa götüren sekiz yolu  da temsil eder.)

Bunun nedeni ise Buda aydınlandıktan sonra verdiği ilk vaazını “ Kanunun tekerleğini döndürmek “şeklinde açıklamasındandır.

Sözlükte Nirvana: Sönme yok olma demektir.

Terim olarak Nirvana: Defalarca dünyaya gelme çemberinden kurtulma demektir. Budizm’de hayatın amacı Nirvana’ya ulaşmaktır. Nirvananın mahiyeti tam olarak bilinmez.

Buda’ya Göre Nirvana: Yokluk demektir. Nirvana bu dünyaya benzemeyen bir âlemdir. Kişi; Nirvananın ne olduğunu(mahiyetini)öğrenme yerine oraya uylaşmaya çalışmalıdır. Bütün hayatını buna adamalıdır.

Budizm’in Temel Hedefi:İnsanı yegane kurtuluş ve mutluluk noktası olarak görülen Nirvana’ya eriştirmektir.

Nirvanaya Ulaşmak Nasıl Mümkün Olur: Her türlü arzu ve ihtirastan kurtulduğumuz zaman benliğimizden kopar ve Nirvanaya ulaşırız. Nirvanaya ulaşan kişi tenasüh çemberinden kurtulur tanrının varlığında yok olduğu için bir daha dünyaya gelmez.

Ölümden Sonra Bedenin Yenilenmesinden Nasıl Kurtuluruz: Budaya göre kişinin karması kötü olduğu  sürece Bedenin Yenilenmesi devam edecektir. Kişi acı ve ıstıraplarla dolu hayatı defalarca yaşayacaktır. Bu kısır döngüden kurtulamayacaktır. Oysa insanın bir an önce bu acı ve ıstıraptan kurtularak Nirvanaya erişmesi lazımdır.

(Dünyaya Gelme= Renkarnasyon).

Karmanın Kötü Olması:Kişinin yaşadığı hayatta hep kötü amaller yapması demektir.

[***Ek Bilği: Budizm’in Temel Özellikleri

a-Mutlak güç sahibi ezeli ve ebedi bir yaratıcı tanrını varlığını kesinlikle  kabul etmez.Tanrı kavramına karşı kayıtsızdır.Her şey değişmeye ve yok olmaya mahkumdur.Değişmeyen ve yok olmayan hiçbir varlık yoktur.Bu özelliğinden dolayı Budizm’e tanrısız bir dindir diyenler de vardır.

b-Ver olan her şeyin sebebi tanrı değildir. Karma denilen amellerdir. Kişinin dünyaya gelmesi ve yok olmasına amaller neden olur.

c-Budistler ruhun varlığını kabul etmezler.(Hinduizm’de ruhun varlığına inanılır Dolayısı ile ruh göçüne TENASÜH’E inanılır.).Budistler ruh göçüne inanmazlar.

d-Budizm Hıristiyanlık gibi misyoner karakterli bir dindir. Buda kendisine inananlara dinlerini yaymak görevini vermiştir.***].

Budizm’in Dünya Görüşü

Dünyaya değer vermez.Dünya insan için acı ve ıstıraptır.Doğum yaşam,ölüm birer ıstıraptır.Acı ve ıstırapların kaynağı dünyaya bağlılıktır.Dünyaya bağlı olan kişi arzu ve ihtiraslarının kurbanı olur.Bunun için kişi arzu ve ihtiralarından kurtulmalıdır.Bu kurtuluşun yollarını aramalıdır.

Budizm’e göre hayata ,servete, devlet yöneticiliğine (iktidara) yüz çevirmeye gerek yoktur.Acı ve ıstırabın kaynağı bunlara sahip olmak değil ,bunlara düşkün olmaktır.Buda işsiz kişileri sevmez ,herkesin bir işinin olması gerekir.Ancak dünyaya aşırı bağlı olmayı yasaklamıştır.

Bir Budist’in Uyması Gereken Kurallar

1-Doğru yaşayış ve anlayış .(Alemi ve hayatı Budanın öğrettiği gibi anlamak ve inanmak).

2- Doğru niyet.( Zihni şehvet, zalimlik ve yalancılık gibi kötü niyetlerden arındırmak).

3-Doğru davranış.(Zinadan, öldürtmekten, çalmaktan kısacası başkalarına zarar vermekten kaçınmak )

4-Doğru söz (Yalan, dedikodu, küfür ve boş konuşmalardan kaçınmak)

5-.Doğru meslek (Başka bir çanlıya zarar vermeyecek bir yolla geçimini sağlamaktır. Bunun için; kasaplık, balıkçılık gibi mesleklerden ve zarlı malların imalatından uzak durulması istenir)

6-Doğru çaba-gayret.(Zihni kötü düşüncelerden uzak tutarak yararlı şeylere yönlendirmeye gayret etmek )

7-Doğru düşünce.(Sürekli uyanık olarak beden, his ve düşünceyi kontrol altında tutmak).

8-(Doğru odaklanma).Meditasyon uygulamalarında zihni belli bir noktaya odaklayarak derin bir tefekkür içinde olmak. (Doğru meditasyon =Doğru odaklanma).

Meditasyon: Ruhu yoga yaparak olumsuz düşüncelerden arındırmak, olumlu şeyler düşünmek yani doğru odaklanma demektir.

Bu sekiz dilimli yolu takip eden kişi her türlü kötülükten arınarak Nirvanaya erişir.

Budanın belirlediği bu ilkeler hayatın her alanında doğru olmakla ilgilidir. Bu yolu takip eden kimse acı ve ıstırapların kurtulur.(     Budizme Göre Karma: Budizm ,Hinduizm deki Karma inancı benimsemiştir..Budizm’e göre bir kişi bilinçli olarak yaptığı hareketlerin sonucunu bir sonraki hayatında  görecektir.

Budizme Göre Reenkarnasyon:  Tekrar dünyaya gelme ruhun bir bedenden bir başka bedene geçmesi şeklinde değil yeniden bedenleşme şeklinde olur..

Budizme Göre Ruh: Budizm’e göre ruh diye bir şey yoktur.

Budizme Göre Yoga ve Meditasyon

Budizm de,Hinduizm gibi Yoga ve Meditasyon önem vermiştir.Buda insanlara acı ve ıstıraplardan kurtulmak İçin doğru Meditasyon yapmayı öğretmiştir.Doğru Meditasyon Budizm’in sekiz kollu ilkelerinden birini oluşturur.

Budist iradesini eğitmek için zihnini, nefesini, bedenini kontrol eder. hareketlerini yavaşlatır.Zihnini her türlü kötülükten arındırır.Böylece zihinsel olgunluk ve aydınlığı, bedensel sakinliği kazandırır..Bu da onun acı ve ıstıraplardan kurtulup Nirvanaya ulaşmasını sağlar.

ooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo

Sihizm

Sihsizimin Ortaya Çıkışı

İslamiyet’in, Hindistan’a girmesinden sonra 16cı yüzyılda siyasi bir görüş olarak ortaya çıkan daha sonra dini bir şekil alan; İslamiyet ve Hinduizm karışımı bir dindir.

Sihizmin Kurucusu

Guru Nanaktır. Bu kişi Hindistan’ın kuzeyinde halka vaaz vermiş ve Hindu Dinine ait örf ve adetleri terk etmelerini istemiştir. Kendine göre İslamiyet ile Hindu Dininden aldığı bazı adetleri birleştirerek bir orta yol izlemek istemiştir. Kendisi bir kitap yazmamıştır. Sihizmin kutsal kitapları daha sonradan yazılmıştır.

Guru: Sih dininden olanlara yol gösteren, onları irşat eden, ahlaki ve kutsal metinleri öğreten, ibadet ve ayinleri yöneten öğretmen veya rehber demektir.

Sih Dininin İnanç Esasları

1- Tak tanrıcılığı savunur.İslam Dinindeki Allah düşüncesine benzeyen bir tanrının varlığını kabul eder.

2-Toplumun kastlara ayrıldığı inancın ve kastların varlığını kabul etmez.

3-Hinduizm’deki; tenasüh ve nirvana düşüncesini kabul eder.

4-Avatarları kabul etmez.

Avatar: Tanrıların bir insan bedenine girerek,yeryüzünde  bir insan gibi yaşadıkları zamanki görünüşlerine denir.

Sihizmde İbadet

1-İbadet edilirken tanrının birliği ve adı sürekli söylenir(zikredilir).

2-Vaazlarında; kastlar kabul edilmez ret edilir. İnsanların kardeşliği ve eşitliği sürekli tekrarlanır.

3-İnsanların doğruyu bulmak için bir Guruya(öğretmene)ihtiyacı olduğunu sürekli tekrarlanır.

Guru Nanak ve Tenasüh

Nanak ölmeden önce yerine geçecek vekilini belirlemiştir. Öldükten sonra ruhunun bu kişiye geçeceğini söylemiştir. Kendisinden sonra bu kişinin Sihlerin Gurusu olacağını açıklamıştır. İnançlarına göre; Nanak öldükten sonra ruhu bu kişiye(guruya) geçmiştir. Daha sonra ki ölümlerde Nanak’ın ruhu bir sonraki Guruya geçmiştir. Bu ruh geçişi 1708 yılında son bulmuştur. Bir sonraki guruya geçmemiştir. Bu tarihten sonraki Gurular başka ruhlarla yaşamaya ve halka öğretmenliğe devam etmişlerdir.

Sihlerin Askeri Teşkilatları

Sihlerin silahlı gücünü “KHALSA” adlı bir silahlı teşkilat oluşturur. Bu teşkilata seçilmek sıkı bir imtihandan geçirilmeyi gerektirir. Bu disiplin daha sonra da devam eder.

Khalsa Gücüne Seçilenlerin Uyması Gereken Kurallar.

1-Saç, sakal kesmezler. Saç ve sakallarını tararlar.

2-Sarık sararak saçlarının güzel görünmesini sağlarlar.

3- Diz altından paçaları bağlanan kısa pantolon giyerler.

4-Sağ bileklerine çelik bilerzik takar, bellerinde kama taşırlar.

4-İslam Dininin emirlerine uygun kesilmiş hayvan eti yemezler.

.                                                                               .

Sih Dininde Cezalar İbadetler ve Sih Halk Kıyafetleri

1- Sih askeri gücünde olamayanlar saç ve sakallarını keserler.

2-Almistar şehrindeki en büyük mabetlerinin bahçesinde ki havuzda yıkanmak bir ibadettir.

3- Ölüm cezası yoktur. Cinayet suçlarına ölüm cezası verilmez. Bunun yerine diyet olarak para verilir.

Sihler ve Eğitim

1- Eğitime önem verirler. Sih dininden olan herkesi eğitmeye çalışırlar.

2- Günümüzde askerlik, taşımacılı, siyaset, spor, ekonomi alanlarında Hindistan’da sözü geçer duruma gelmişlerdir.

oooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo

Caynizm

Caynizm’in Kuruluşu

1- MÖ. 6cı yüzyılda ortaya çıkmış bir dindir.Bazı görüşlere göre tarikattır.Kurucusu Buda ile aynı çağda yaşayan bir prens olan PARSUVA adlı biridir.

2-Parsuva’nın ortaya attığı düşünceler CİNA adlı biri tarafından sistemleştirilmiştir. Bundan sonra bu dine Caynizm adı verilmiştir. İnananlarına da Caynist denilmiştir.

Caynizm’in Temel Özellikleri

1-Yoga ve tenasühü kabul eder.

2-Çok tanrıcılığı ve tanrılara kurban sunmayı ret eder.

3-Züht hayatına aşırı önem verir. Kutsal din adamlarının varlığını kabul eder.

4-Mabetlerde ibadeti ve din adamlarının toplunun yaşadığı hayatın her alanına karışmasını kabul eder.

5-Her türlü canlı varlığı öldürmeyi yasaklar.Bu bakımdan sürekli olarak bitkilerle beslenirler.

Caynizm’in Mezheplere Ayrılısının Sebebi

Rahiplerin çıplak veya giyinik dolaşmaları yüzünden çıkan tartışmalar sonunda bu din iki mezhebe ayrılmıştır.

1-Rahiplerin çıplak dolaşmasını isteyenler bir mezhep kurmuşlardır. Bu mezhep daha sonra İslam Dininin etkisiyle rahiplerin edep yerlerini örtmesini kabul etmiştir.

2- Rahiplerin giyinik dolaşmasını isteyenler bir mezhep kurmuşlardır. Bu mezhebe bağlı rahipler beyaz elbise giyerler.

Caynistlerin Dini Metinleri

Cinanın vaazlarının bir kısmı yazıya geçirilmiştir. Bir kısmı ise yazıya geçirilemeden unutulmuştur.

Caynizmin Amacı

Karmadan kurtulup, Nirvanaya ulaşmaktır.

Caynizmin Âlem (Kâinat) Hakkındaki Görüşleri

1- Kâinatın yaratıcısı yoktur. Kâinat ezeli, ebedi ve yaratılmamıştır.

2- Kâinatta cennet ve cehennem vardır.

3-Gökyüzünde çok sayıda tanrı vardır. Onlar da doğar, büyür ve ölürler. Kısacası tanrılarda Tenasühe(ruh göçüne) tabidirler

4-Tanrıların insanlara yardımı dokunamaz.İnsan kendi kendini kurtarmalı ,Nirvanaya ulaşmalıdır.

Caynizmde İbadet

1- İbadetleri günlük olarak mabetlerde yapılır.

2-Rahipler insanlar üzerinde sonsuz güç sahibidir.

3-İbadetleri; ilahi söylemek, tövbe etmek, düşünmektir.

4- Mabetlerindeki putları kutsarlar ve onlara meyve ve sebzelerden oluşan yiyecekler sunarlar.

Caynizmde Haramlar

1-Sarhoş edici içki içmek haramdır.

2- Bir canlıyı öldürmek haramdır.

Caynizmin Ahlaki Kanunları(Prensipleri)

1- Öldürmemek,,

2-Yalan söylememek,

3-Çalmamak.

4-Cinsi münasebetten kaçınmak

5-En az gıda ve mala(zenginliğe)razı olmak.

Caynizmde En Çok Sevilen İbadetler

1- Hiçbir şey yemeden açlıktan ölmek

2-Veli(evliya)ve kutsal Caynistlerin(azizlerin)yaşadıkları yerleri ziyaret etmektir.

Cina:Din büyüğü.

Aziz:Büyük mertebelere çıkmış kutsal din adamları,rahipler(evliyalar )

OoooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooÇin ve Japon Dinleri

Konfüçyanizmin Ortaya Çıkışı

Konfüçyüs Kimdir? :Konfüçyüs hayatının ilk yıllarını yoksullukla geçirmiştir. Okuma ve öğrenmeye merakı onu bilgili bir yapmıştır.Yirmi(20) yaşında iken ders vermeye başlamıştır.

Konfüçyüs’ün İlim  ve Ahlak Metodu

Geçmiş insanlardan yaşadığı zamana ulaşan hikmetli sözleri yorumlamaktır. İnsan yaratılışı her zaman iyidir (fıtratı)Öyleyse her zaman iyi davranmak gerekir.

Konfüçyüs’ün Hayatının Son Yılları

Hayatının son beş yılını kitaplarını yazmakla geçirmiştir.Ölümünden sonra meşhur olmuştur.Mezarı ziyaret yeri olmuştur.

Konfüçyüs’ün Din Kurucusu Kabul Edilmesi

Çin İmparatoru Konfüçyüs adına tapınak yaptırmıştır. İlkbahar ve sonbahar törenlerinde Konfüçyüs adına yapılan tapınaklarda ona hediyeler sunmuştur.

Konfüçyüs Dininin Özellikleri

1- Belli bir inanç sisitemi  ve dini teşkilatı yoktur.Kurucusu Konfüçyüstür.

2-Tanrı kavramı ve kutsal metinleri vardır.

Konfüçyüs Dininde İmparator ve Öğretmenler Neden Kutsaldır ?

1-Tanrı düşkünleri(maddi bakımdan güçsüz ve zayıf )insanları korumak için hükümdar gönderir.

2-Ülkede huzuru sağlamak için öğretmenler gönderir.

Tanrı Neleri Takdir Eder?

1-Ölümü ve hayatı takdir eder.

2-Şeref ve zenginliği takdir eder.

Tanrı Her şeyi Nasıl Görür?

1- Tanrı her şeyi açıkça görür.

2-İnsanlar bütün ilerini yaparken onlarla beraberdir.

Konfüçyüs’lükte Ahiret Düşüncesi

1-Ahiretin varlığını kabul eder. Yaptıkları kötülüklerin cezasını bu dünyada fazlasıyla göreceklerini söyler.

Konfüçyüslükte Dua ve İbadet

1-Dua ve ibadet sürekli olmayan bir öğretidir.İbadet görevi yapılmadan önce oruç tutularak temizlenilir daha sonra dua yapılır.

Kurban: Tapınaklara yiyecek ve buna benzer şeyleri koymaktan ibarettir.

Konfüçyüs’lükte Erdemli Olmanın Beş Şartı

1-Ağır başlı olmak

2-Cömert olmak

3-Samimi olmak.

4-Doğru olmak.

5- Nazik olmak.

Konfüçyüs’lüğe Göre Adaletin Gerçekleşmesi Neyi Önler

1-Menfaat yani çıkarcılığı önler.

Konfüçyüs’e Göre Ülkesini Erdemlikle Yöneten Hükümdar Neye Benzer.Bu Davranışın Sonucu Ne Olur.

1- Kutup yıldızına benzer.Halk doğruyola iletilir.Herkes her türlü davranışında dürüst olur.

Konfüçyüs’lükte Dünya hayatını Rahat İçinde Geçirmenin Şartları

1-Hayatın her safhasında orta yolu tutmak.

2-Hayatı boyunca aşırılıklardan kaçınmak.

3-İyiliğe iyilikle,kötülüğe adaletle karşılık vermek.

Konfüçyüs’lükte Sosyal düzen ve Sağlam Toplum Yapısı Nasıl Sağlanır.

1- Aile ve akrabalık bağlarını kuvvetlendirmekle sağlanır.

Konfüçyüs’lükte Ahlakı Yönün Öne Çıkarılması  Sonuçları Şunları Geliştirir .

1- Yöneticilerde devleti idare sanatını geliştirir

2-Soylularda siyasi ahlakı geliştirir.

3-Halkta geleneklere bağlığı geliştirir.

ooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo

Taoizm

Tao Dinini Kim Kurdu: Lao Tzu adındaki bir Çinli kurmuştur. Bu kişi Konfüçyüs’le aynı yüzyılda yaşamıştır. Adı ihtiyar bilgin anlamına gelir.Bu dinin kaynağı Lao Toz’unun yazdığı kitaptır.Bu kitabın adı “ Tao Te King” (Hikmete Götüren Kitap)tır.

Panteizm: Tanrı ile evrenin aynılığını ya da her şeyin tanrı olduğunu savunan dini akım.

Tao: Yaratıcı prensip, dünyayı yöneten sebep demektir.

Te: İnsanın Fazileti demektir.

King: Kitap demektir.

Taoist Ahlakın Temeli

Dünyadan el etek çekmeyi ve her şeyin tanrı olduğunu ileri süren bir ahlaki düşüncedir. (Mistik bir panteizmdir)

Mistik Düşünce:Zühde dayalı düşünce.

Mistik Ahlak:Dünyadan el etek çekmeyi gerektiren ahlak anlayışı.

Tao’nun Özellikleri

1-Dünyayı yöneten sebeptir. İnsanın onu bilmesi gerekir.

2-Âlem(kâinat) var olmadan önce var olan prensiptir

3-Görülmez, işitilmez, kavranmaz.

4-Ezeli ve ebedidir, kendiliğinden var olandır.

5- Her şeyi yaratan besleyendir.

6-Hiçbir şeye ihtiyacı yoktur.

Başka Güçler ve Tao’nun Rekabeti

1-Tao başka güçlerle rekabet etmez.

2-İnsan ,Tao gibi rekabetten ve hırstan uzaklaşırsa iyi bir hayata yaşar.

“Tao” İle Beraber Var Olan “Te’nin” Özelliği

1-Tao’nun tabiattaki her şeyi değiştiren gücü  “Te” dir.Yani Tao’nun tabiatta her türlü işi yapan gücüdür.

Tao ve Te’nin Görevleri

Tao: Bütün varlıkları yaratandır.

Te: Tao’nun yarattığı varlıkları besleyen, büyüten,madde olarak şekillendiren, kuvvetlendirendir. (kuvvet verir)

Vatlıkların Tao’yu Yüceltmesi ve Te’ye Değer Vermesinin Nedeni

1-Tao; bütün varlıkları yarattığı için, bütün varlıklar da onu yüceltir.

2- Te; yaratılan varlıkları besleyip, büyüttüğü, madde olarak şekil verip, onlara her şeyi yapacak güç verdiği için onu yüceltirler.

Lao Tzu’da Ahlak

1-İnsan; ahlaki değerleri ve manevi fazileti ile insandır.

2-İnsan hiçbir kimse ile rekabet etmemelidir.

3-Kibirli, gurulu ve ihtiraslı olmamalıdır.

4-Hiç bir kimseden herhangi bir konuda yardım istememelidir. Yaptığı işi başarma konusunda kimseden yardım istememelidir. Geçinmek için dilencilik yapmamalıdır.

5-İnsan her zaman merhametli, sadık, dürüst,mütevazi olmalıdır.

6-İnsanlarda ahlaki değerler olmasa; onların kötülük yapmalarını hiçbir kanun ve güç engelleyemez.

Bu özelliklere sahip olan insanlar iyi bir hayata ve ahlaka sahip olurlar.

Taoizm’in Dini Teşkilatı

Dini teşkilatı, büyücüleri, rahip ve rahibeleri olan bir dindir. Başrahipleri papa gibi siyasi bir güce sahiptir.

Taoizm’e Göre İnsan Kendisine Nasıl Hâkim Olur

1- Kendisini(nefsini)bilirse, kendisine hâkim olur

2-Başkalarını bilen zeki, kendini bilen akıllıdır.

3-Başkalarına karşı zafer kazanan kuvvetli, kendi nefsine karşı zafer kazanan kuvvetlidir.

Taoizm’de Ahiret Düşüncesi

1- Ölüm ve ölüm sonrasını kabul ederler. Cennet ve Cehennem kavramları açık değildir.

Taoizm’de Ruhun Durumu

1-Ruh ölümsüzdür.

2- İyi bir hayat sürenler öldükten sonra  ,Tao ile beraber olur.(birleşir.varlığında erir)

Taoizm’de Savaş ve Milletler Arası İlişkiler

1-Gerek insanlar arası ilişkilerde gerek milletler arası ilişkilerde kavgaya ve savaşa karşıdır.Çünkü sevgi ile düşmanlar kolayca yenilir.

2-Saygı ve itaatle her şey elde edilir.

ooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo

Şintoizm

Sözlükte Şintoizm:Çin dilinde;”Şin”  veya  “Şon” ,tanrı demektir. To(Tao) yol demektir.

Dini Terim Olarak Şinto:Tanrıların yolu demektir.

Japonya’ya Budizm girince eski Japon adet ve inançlarını belirtmek  için Şinto terimi kullanılmıştır.

Kami(Üstün,Yüksek):İnsan kavrayışının üzerindeki her şey kamidir.Ölen insanların ruhları da kami olur.

Şintoizm’in Özellikleri

1- Milli , iptidai  ve çoktanrılı bir dindir.

2-Kurucusu ve resmi bir inanç sistemi yoktur.

3-Tabiat güçlerine ve ruhlara tapınma vardır.

4- Diğer dinlere tepki göstermez.

Şintoizm ve Ruh Düşüncesi

1-Her şeyin bir ruhu vardır.

2-İnsanın ruhu öldükten sonra yaşar ve kendi soyundan gelen insanları korur.

3-Ölen herkesin ruhu kami olur.Ancak tanrı olamaz.

4-Güneş tanrısı soyundan gelen imparator baş rahip ve tanrıdır.Ölünce de ruhu tanrı olur.

Şintoizme Göre Dünya Kaç Tabakadır

1-Dünya ;yer ,gök ve yer altı olmak üzere üç tabakadan oluşur.

2-Bu tabaklarda tanrılar oturur.Ancak yer altı tabakasında ölüler ve devler de yaşar.

Şintoizmin Kutsal Kitapları

Belli bir kutsak kitapları yoktur.Şu andaki kutsal kitapları M.S.712 ve 720 yıllarında yazılmıştır.Bu kitaplarda insanın kaynağından,imparator ailesinden, ve devletin ilahi varlığında bahsedilir.Yine çeşitli Japon halk inançlarından bahsedilir

Şintoizm ve  Putlar

Şintoizm’de bildiğimiz anlamda put yoktur.Tapınaklarında tanrıların sembolü olan ayna,kılıç mücevherli taş ve güneş tanrısının heykeli vardır.

Şinto Tapınakları

1-Şinto tapınaklarında rahiplerin girebileceği kutsal bir hücre vardır.

2- İbadet eden halka ayrılmış dua salonları vardır.

Şintoizm’de İbadet

1- Şintoizm’in ibadetleri dua ve kurbandan ibarettir.

2-Eskiden hayvanlar ve gıdalar kurban delirdi. Bugün sadece gıdalar kurban edilir.

Tapınakta Kuraban Etme

1- Kuraban edilecek şey gıda olursa, gıdalar kurban olarak sunaklarda tanrıların kabul etmesi için sunak yerlerine konur. Böylece Kuraban etme işi gerçekleşir.

2-Hayvan kurban edilecekse hayvan herhangi bir şekilde öldürülerek tanrıya hediye edilecek sunağa konur. Böylece hayvan kurban edilmiş olur.

3- İmparatorlardan biri ölmüş cesedi mezara konduğu gün karısı “harakiri” yaparak kendisini kurban etmiş ve bu olaydan sonra insan kurbanı adeti Japonlar arasında kaldırılmıştır.

[***Ek Bilği:Tapınaklarda Kuraban edilen şeyler bazı törenlerin sonunda tanrılarımız bu gıdaları bereketlendirdi ve bize geri hediye etti diye kurban sahipleri tarafından yenir.Bu yemeklerin ve kurban etlerinin kendilerine bolluk ,bereket getireceğine ,kendilerini ve hayvanlarını her türlü hastalıktan koruyacaklarına inanılırdı.İnsan kurbanlarının ise kanları alına sürülürdü . Bedeni mezara konurdu.Bazı iptidai kavimlerde ise yenilirdi.***].

Şintoizm’de Dua

1-Önce yüz yıkanır, eller birbirine vurulur. Dua düşünme ile yani zihin ile yapılır .

2-En büyük ibadet soğuk su ile yıkanıldıktan sonra ıslak elbise ile tapınağın etrafını yüz(100)defa dolaşılarak yapılır.

3-Rahipler özel okullarda özel bir eğitimle yetiştirilir. Bütün ayinleri rahipler idare eder. Japonlar örf ve adetlerini dini bir kural gibi korurlar.

Şintoizm’de İnsan Kaç Dinli Olabilir?

1- Şintoizm’de insanlar bir anda hem Şintoist hem de Budist olabilirler.

2- Japonya’da yedi milyonun üzerinde tanrı vardır.Kısacası her şeyin bir tanrısı olduğuna inanılır.

ooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo

???????????????????????????????????????????????????????????????????????????

Budizm’e göre ise: göre:Nirvanaya ulaşırlar,  bu dünyaya gelme ıstırabından kurtulurlar.[Nirvana:Buda nirvanayı yoklukla tanımlar,Budaya göre Nirvana bu dünyaya benzemeyen bir alemdir.Nirvananın mahiyetini (nasıl bir şey olduğunu) öğrenmek önemli  değildir.Asıl önemli olan nirvanaya kavuşmaktır.Nirvana insanı mutluluğa ve kurtuluşa götürür.]Bütün Hint dinlerinde bu inanç sistemi vardır.

Budizm’e göre olgunluğa ulaşmamış,dünyevi istek ve arzularından kurtulmamış ölülerin amellerinin ,HİNDU tanrısı Yama’nın yargı odasında tartıldığına inanılır.İyi amelleri olanlar bir süre cennette kalırlar .Kötü amali olanlar bir süre cehennemde kalırlar

Yoga ve Meditasyon

Hinduizm gibi Yoga ve Meditasyon önem vermiştir.Buda insanlara acı ve ıstıraplardan kurtulmak İçin doğru Meditasyon yapmayı öğretmiştir.Doğru Meditasyon Budizm’in sekiz kollu ilkelerinden birini oluşturur.

Budist iradesini eğitmek için zihnini ,nefesini, bedenini kontrol eder. hareketlerini yavaşlatır.Zihnini her türlü kötülükten arındırır.Böylece zihinsel olgunluk ve aydınlığı, bedensel sakinliği kazandırır..Bu da onun acı ve ıstıraplardan kurtulup Nirvanaya ulaşmasını sağlar.

Nirvana

Nirvana: Kelime olarak sönme yok olma demektir.Terim olarak Nirvana:Defalarca dünyaya gelme çemberinden kurtulma demektir. Budizm’de hayatın amacı Nirvanaya ulaşmaktır.Nirvananın mahiyeti tam olarak bilinmez.

Buda; nirvanayı yokluk olarak tanımlamıştır.Budaya göre Nirvana bu dünyaya benzemeyen bir alemdir.Kişi nirvananın ne olduğunu(mahiyetini)öğrenme yerine oraya uylaşmaya çalışmalıdır.Bütün hayatını buna adamalıdır.

Budizm’in en temel hedefi  de ,insanı yegane kurtuluş ve mutluluk noktası olarak görülen Nirvanaya eriştirmektir.

a- Brahmanlar Kastı:Din adamlarının sınıfıdır.En üst sınıftır.Görevleri:Kutsal metinleri okumak,dini yaşamın yolunu göstermek,rahiplik yapmak,verilen sadakaları kabul etmektir.         b-Kışatriya Kastı:Hükümdar sülalesi ve savaşçıların kastıdır.İkinci sınıfı oluştururlar.Görevleri:Kendilerini amaçlarına adamak,kutsal metin ve vedaları öğrenmek.bağışlar yapmaktır.

c-Vaisya Kastı:Tüccar,esnaf ve çiftçilerin kastıdır.Üçüncü sınıf kasttır.Görevleri:Üretim yapmak,Vedaları okumak ve bağış yapmak gibi dini görevlerden az derecede sorumludurlar.

d-Sudra Kastı:İşçilerin kastıdır.İlk üç sınıfın hizmetinde olan bir kasttır.Dini herhangi bir görevleri yoktur.

***Bu dört kastın dışında hiçbir görev ve hakkı bulunmayan insanlar da vardır ki bunlara  “parya”(dokunulmazlar )denir. Eskiden bunların gölgelerinin bile pis odcuğuna inanılırdı..***.

 

Brahmanlar: Yaratıcı tanrı Brahma’nın başından yaratılmıştır. Kışatriya’lar:  Yaratıcı tanrı Brahma’nın kollarından yaratılmıştır.Vaisya’lar:  Yaratıcı tanrı Brahma’nın  göbeğinden yaratılmıştırlar. Surdalar: Yaratıcı tanrı Brahma’nın ayaklarından yaratılmıştır

 

Kaslar arası geçiş yoktur.Ancak kastlar arası geçişler  bulunduğu kasrın gerektirdiği işleri ve görevleri eksiksiz yapıp,ikinci hayatımızda bir üst kastta yeniden doğmakla mümkündür.Kast geleneklerine aykırı davrananlar o kasttan atılırlar.

Reklamlar

Comments are disabled.

%d blogcu bunu beğendi: